سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر

سیستم های اعلام حریق، سرمایه و اطلاعات باارزش افراد را از گزند صدمات آتش سوزی دور نگه خواهند داشت. این سیستم ها مبتنی بر تشخیص دود، حرارت، نشت گاز و شعله کار می کنند و توسط دتکتورهای متناسب با آن و اعلام خط اتوماتیک توسط دستگاه مرکزی فعال می گردند. 


fire_alarm_GE-Fire-Alarm-System