راهبند های اتوماتیک

 

 

 
مشخصات فنی راهبند مدل ۶۱۵

BPR (Standard)
-راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد
-دارای میله به طول حداکثر ۵ متر
-مدت زمان باز شدن ۵ ثانیه
-تعداد تردد ۵۰ متر به در ساعت

 
مشخصات فنی راهبند مدل ۶۲۰ SR

-راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد
-دارای میله حداکثر به طول ۸/۲ متر
-مدت زمان باز شدن ۸/۰ ثانیه
-تعداد تردد نامحدود

 
مشخصات فنی راهبند مدل ۶۴۰

-راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد
-دارای میله حداکثر به طول ۷ متر
-مدت زمان باز شدن ۶ ثانیه
-تعداد تردد نامحدود

 
مشخصات فنی راهبند مدل ۶۴۲

-راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد
-دارای میله حداکثر به طول ۷ متر
-مدت زمان باز شدن ۶ ثانیه
-تعداد تردد نامحدود
-بدنه استیل مناسب مکانهای مرطوب